• 03 APR 17
  • 0

  Akcija – Retikulociti

  Kada u se u krvi dodje do smanjene koncentracije kiseonika, usled anemije, smanjene oksigenacije krvi ili smanjene bubrežne perfuzije, dolazi do stimulacije eritropoeze. Prethodnik eritrocita u procesu eritropoeze je retikulocit, bezjedarna ćelija, koji u sebi sadrži RNA i mitohondrije. Za tri do četiri dana, nakon nastanka retikulocita, dolazi do smanjivanja ćelijske membrane, eliminacije ćelijskih organela i kako je zapremina ćelije smanjena usled nastanka bikonkavnog eritrocita, koncentracija hemoglobina se povećava.

  Fiziološki retikulociti kod pasa i mačaka čine 1-1,5% populacije eritrocita u cirkulaciji. Organizam odgovara intenziviranjem eritropoeze u slučajevima anemije i hipooksije.

  -Stanje anemije gde je smanjen broj retikulocita, odnosno gde regeneracija crvene krvne loze izostaje se naziva neregenerativno i može se javiti i fiziološki kod akutnog gubitka eritrocita, u toku prvih 48 sati. U slučajevima akutnog krvarenja ili na samom početku intravaskularnog hemolitičkog pocesa.

  -Izostanak eritropoeze u slučajevima hronične anemije, može se javiti u slučaju bubrežne insuficijencije (nedostatak proizvodnje eritropoetina) ili u slučajevima supresije koštane srži. (koja može imati maligni ili toksični karakter)

  -Anemija sa prisutnom retikulocitozom se naziva regenerativna i predstavlja fiziološki odgovor organizma na stanje u kojem se nalazi.

  -Kod pasa koji nemaju anemiju se takodje javlja retikulocitoza. Verovatno kao posledica hipoksije organzima, čiji uzroci mogu biti različiti. Praćenjem ovih pacijenata došlo se do zaključka, da je broj ovakvih slučajevima značajno porastao u poslednjoj deceniji. Obradjeni podaci o pacijentima obuhvatali su veliki broj kardiovaskularnih, dermatoloških, endokrinoloških, metaboličkih, gastrointestinalnih oboljenja.

  -Policitemija  se odlikuje povećanim brojem eritrocita u cirkulaciji. Najčešće se javlja usled dehidratacije, ali i usled nekontrolisano povećanog intenziteta eritropoeze. Broj retikulocita može biti povećan u slučajevima neoplazija koštane srži i/ili bubrega.

  Vetlab će svojim korisnicima ponovo učiniti pristupačnim i upotrebljivim još jedan set parametara, na koje mogu da se oslone u svakodnevnoj laboratorijskoj dijagnostici.

  Leave a reply →

Photostream